Probiznes - Portal Promujący Polską Przedsiębiorczość
   dokumenty do pobranialogowanie dla partnerówinformacjekontaktznajdź nas na Facebook
"Za odwagę trzeba płacić. Strach jest za darmo." Autor nieznany

Zakres podmiotowy wyłączenia spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przy udzielaniu zamówień na dostawy i usługi z zakresu działalności kulturalnej. KATEGORIA: Prawo

Zgodnie z art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) – dalej jako „ pzp” – „Ustawy nie stosuje się do zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, a także z zakresu działalności archiwalnej związanej z gromadzeniem materiałów archiwalnych, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności”.

 

Zatem od strony przedmiotowej możliwość skorzystania z ww. wyłączenia spod stosowania ustawy uzależniona jest od łącznego spełnienia przez zamawiającego następujących przesłanek:

  1. wartość zamówienia musi być mniejsza niż kwoty określone w  Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (tzw. próg unijny);
  2. przedmiotem zamówienia muszą być dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, a także z zakresu działalności archiwalnej związanej z gromadzeniem materiałów archiwalnych;
  3. zamówienie nie może służyć wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności.

 

Niniejszy artykuł zostanie poświęcony analizie podmiotowej zwolnienia od stosowania ustawy przy udzielaniu zamówień publicznych, których przedmiotem są dostawy i usługi z zakresu działalności kulturalnej, a zatem kręgu podmiotów do których jest ono adresowane. W doktrynie polskiej prezentowane są na ten temat dwa poglądy.

 

Pierwszy sugerujący, że omawiane wyłączenie dotyczy podmiotów będących instytucjami kultury wymienionymi w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 406) – dalej jako „ustawa o kulturze”. Wedle art. 3 ust. 1 i ust. 2 ustawy kulturze działalność kulturalną mogą prowadzić osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli działalność ta nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów odrębnych (ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447). Natomiast stosowanie do art. 2 ustawy o kulturze formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury. Za tym stanowiskiem ma przemawiać głównie to, że w ustawie o kulturze dodano rozdział 4a pn „Udzielanie zamówień na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej” (art. 37a i następne ustawy o kulturze), nakładając na instytucje kultury udzielające zamówienia z zakresu działalności kulturalnej o wartości przekraczającej 30.000 Euro (próg stosowania pzp) obowiązek zamieszczenia w BIP ogłoszenia o udzielanym zamówieniu, jak i o udzieleniu zamówienia, czy też o nie udzieleniu zamówienia (vide: art. 37a i d ustawy o kulturze). Przy czym zamówienie na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej ma być „udzielane w sposób zapewniający przejrzystość, równe traktowanie podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz z uwzględnieniem okoliczności mogących mieć wpływ na jego udzielenie” (vide: art. 37b ustawy o kulturze). Skoro w ustawie o kulturze usankcjonowano działalność kulturalną i wprowadzono zasady udzielania zamówień na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej, to należy przyjąć, że omawiane wyłączenie dotyczy wskazanych w tej ustawie podmiotów. Za takim rozumieniem komentowanego przepisu opowiedział się: Bartłomiej Kardas („Instytucje kulturalne mogą nie stosować przetargów”, LEX zamówienia publiczne).

 

Prezentowane jest także stanowisko odmienne, zgodnie z którym do kręgu podmiotów zwolnionych ze stosowania pzp na podstawie analizowanych przepisów jest każdy zamawiający, tj.: każdy podmiot obowiązany do stosowania pzp. Taki pogląd prezentowany jest m.in.: przez Agnieszkę Adach-Nerwińską oraz adw. Jerzego Pieróg (Instytucja kultury jako zamawiający, Przetargi Publiczne Lipiec 2014, s. 8-12), cz też Kordiana Kuczmę (Problemy z wyłączeniem obowiązku stosowania zamówień publicznych przy realizacji zamówień z zakresu działalności kulturalnej, Gazeta Finansowa Online www.gf24.pl). Autorzy wskazują, że katalog form organizacyjnych działalności kulturalnej jest katalogiem otwartym. Ponadto autorzy słusznie dostrzegają, że jeżeli intencją ustawodawcy byłoby zawężenie kręgu adresatów do konkretnej, ściśle określonej grupy zamawiających, to z całą pewnością znalazłoby to odzwierciedlenie w treści pzp.

 

W mojej ocenie wyłączenie od stosowania pzp na podstawie analizowanego przepisu adresowane jest do każdego podmiotu obowiązanego do stosowania pzp, który udziela zamówienia z zakresu działalności kulturalnej i który prowadzi „działalność kulturalną” lub który zgodnie z PKD prowadzi działalność gospodarczą „związaną z kulturą”. Należy mieć bowiem na uwadze, że „Prowadzenie działalności gospodarczej, co do zasady, nie wyklucza zatem uznania, że dany podmiot prowadzi działalność kulturalną”. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby „Działalność gospodarcza może być uznana za działalność kulturalną, jeżeli jest ona podstawowym celem statutowym przedsiębiorcy”. (vide: wyrok NSA w Warszawie z dnia 1 września 2014 r., sygn. akt: II FSK 2009/12), a z drugiej strony „Prowadzenie działalności "związanej z kulturą" nie jest tożsame z "prowadzeniem działalności kulturalnej" o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej” Kino może prowadzić zarówno instytucja kultury w rozumieniu ustawy o kulturze, jak i podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447), (vide: Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 12 grudnia 2012 r., sygn. akt: I SA/Gd 1039/12).

 

Omawiane wyłączenie od stosowania ustawy pzp ma przeto charakter podmiotowo-przedmiotowy. Przedmiot tego zamówienia zostanie przybliżony w innym artykule. Zapraszam do podzielenia się własnymi spostrzeżeniami lub doświadczeniami.

 

TAGI: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, KULTURA

REKLAMA

Wikpol

OFERTA SPECJALNA

ogólnopolska karta rabatowa

CIASTECZKA (COOKIES)

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach funkcjonalnych. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Więcej informacji o cisateczkach znajdziesz tutaj.

KONTAKT

EXIMUS - Centrum Obsługi Biznesu

ul. Gorzkowska 4 | 33-300 Nowy Sącz

tel. 795 665 592 | e-mail: probiznes@probiznes.biz.pl

NIP: 734-17-47-212 | REGON: 492925627

NASI PARTNERZY STRATEGICZNI

synerge.pl eximus.biz.pl webfor.pl netakor.com.pl bogdanski.pl kancelaria-bonkowski.pl